MERHABA BEN TÜRKAN KOCAM İŞ İCABI IRAKTA UZUN ZAMANDIR SİKİŞMEDİM YANIYORUM ATEŞİMİ SÖNDÜRÜCEK BEYLER ARASIN!
NUMARAM: 0035 351 57 32

Türbanlı Baldızım kaymak gibiydi

22 Kasım 2014

cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı yla gö rü ş meye giderdi. Cumartesi gü nleri eş im akş amma kaddar, beende ö ğ leye kaddar ç alı ş ı rı m. O hafta Cuma baldı zı m geldi evde ablası yla sohbet falan ediyorlar, beende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö zelliklerini inceliyorum. Bu ö zelliklerden biiride gü venlik kamerası gibi kullanı labilmesiymiş . Bu ilgimi ç ekmiş ti. Ertesi gü n ö ğ leye kaddar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim. Gerekli ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim. İ nternete girdim, gerekli ayarları yaptı m. Fotoğ raf makinesi banaa her yarı m saatte biir biirer dakikalı k gö rü ntü maili gö nderecekti. Bu testten kimsenin haberi yoktu. İ ş yerimde ç alı ş ı rken biir mail geldi. Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n kapı sı solda oturma odası na giriş . Gayet net gö rü ntü , zamanı test etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi diye beklemeye baş ladı m. ½ saat sonra gene biir mail geldi. Kı sa filmi aç tı m gene aynı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan derken biirden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p bizzim yatak odası na girdi. Ş ok olmuş tum, biirden aklı mda biir sü rü soru iş areti? Evde baş kası da varr mı ydı ? Ç ı plak ne yapı yordu? Ö ğ len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim amma baldı zı m ö ğ leye kaddar ç ı kmı ş tı evde yoktu. Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden biir sonraki haftayı bekledim. Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek biir yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m. İ ş yerime gidene kaddar zaten 10 tane gelmiş ti. Gü lay’ı n yatak odamı za ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu. Ü zerini ç ı kardı odada, ç ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi. Altı na ç amaş ı r giymedi. Sonra odadan ç ı ktı ve biiraz sonra elinde bi salatalı kla tekrar geldi. Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi. Sikim kazı k gibi olmuş tu. Mailin biiri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı . Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu. Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı . Santim santim kayboldu salatalı k ekrandan. Sonra Gü lay bacakları nı biirleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı . Salatalı k hala amı ndaydı . Nefes almadan izliyordum. Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı . 10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya. Yatağ ı dü zeltti, geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan. Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m. Bakire değ ildi. Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti. Bu ş ekilde 3 hafta daha izledim. En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im biir anda eve gitmeye karar verdim. Biir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m. Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum. 10 dakikalı k mesafeyi gidene kaddar o da kı vama gelirdi. Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli olarak kapattı m ve Gü lay been geldim diye seslendim. Oturma odası na bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç erken aa burada mı ydı n diyerek bizzim yatak odamı za girdim. Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti. Eminim orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu. Heyecandan o da beende ö lecektik.Bu arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beenii ekleyin ismim Ferit msn [email protected] Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m. Salatalı k elindeydi ve bu sefer gecelikte giymemiş ti. ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı amma izin vermedim. Buna ne gerek varr canı m? Beenden isteseydin ya” dedim.Ama sen ablamı n kocası sı n” dedi. Beende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra, ikinizin de olurum dedim. Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m ve baş ı nı sikime bastı rdı m. İ ş tahla yalamaya baş ladı . Sikimi taş akları mı deli gibi yalı yordu. Bu arada beende soyunup yatağ a girdim.Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn [email protected] ekleyin beeni.O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m. Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur biirazda been seni yalamak istiyorum” dedim. Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in gibi yala dedi. Boynundan baş ladı m, taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları sivri ve iyice koyulaş mı ş . Sonra yavaş ç a amı na indim. Dilimin ilk dokunduğ u anı gö rmeliydiniz, yay gibi gerildi vü cudu, elleriyle bacakları nı aç abildiğ i kaddar aç tı . Yalamaya dilimi amı na sokmaya baş ladı m. Kendinden geç ti ressmen. Ohhh dedi. 10-15 dakika amı nı arka deliğ ini yaladı m. Sonra dudakları na yumuldum. O hala bacakları nı dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette duruyordu. Amı gerilmiş , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor. Sikimin baş ı nı tam giriş e yasladı m. Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m. Sı cacı k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z biirbiirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, beende hareketlenmeye pompalamaya baş ladı m. Ç ı ğ lı klar atiyor, “iş te bu, hayal ettiğ im kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu” diye mı rı ldanı yordu. Sonra onu yatakta domalttı m been yere indim ayakta belinden sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim. Bu sefer nazik ve yavaş değ ildim. Sert sert ve hoyratç a sikiyordum. Been arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı izliyordum. Bu beenii daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu. Gulaysa artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu ressmen. Amı nı n iç inde sikim kası lmaları hissetmeye baş ladı . Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı rı p bı rakı yordu. Beende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı m. Normalden ç ok daha erken boş alı yordum amma bu am dayanı lacak gibi değ ildi. Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a. Harikaydı n diye biir ö pü cü k kondurdu dudağ ı ma. Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n dedim. Niş anlı sı na vermiş . Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş . Hem egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı . Ama bundan sonra sorunum yok dedi. Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz..