MERHABA BEN TÜRKAN KOCAM İŞ İCABI IRAKTA UZUN ZAMANDIR SİKİŞMEDİM YANIYORUM ATEŞİMİ SÖNDÜRÜCEK BEYLER ARASIN!
NUMARAM: 0035 351 57 32

Sabaha kadar sikiyorum

22 Kasım 2014

slmmmm http://pornohikayesex.blogspot.com/ umursamadım. gelen haftada biir gelen temizlikçi kadındı sesini duydum. odamın kapısı açık ve üzerimde sadece donla yüzüstü yatı yordum.kafamı yan tarafa ç evirdiğ mde sultan hanımın geldiğ ini ve banaa bakarak hadi kalk hala kalkmadı nmı demesiyle gözlerimi açtım. Sultan hanım 45 yaş ları nda eşinden 5 yıl önnce boş anmış 3 çocuğu olan kısa boylu kocaman memeleri ve kocaman gö tü olan güçlü kuvvetli biir kadın. evde ç k rahat olduğumdan umursamadan sı rt ü stü döndüme haliyle beenim ufaklık sabah ereksiyonu dimdik taş gibi olmuş durumda tekrar kapı ya doğ ru baktığmda sultan sikime doğ ru bakı yordu fakat beenim bakmamla utanarak içeriye kaçtı .kahvaltı masası hazırdı kalktım duş aldıım giyindim ve kahvaltı yapmaya başladık ev halkı ve sultan ile. Fakat her zamankinden garip bakı yordu Sultan yada been öyle hissediyordum.dü n eve gelicek misafirler olduğ undan temizlik yapı lamayacağ ı ndan konuş uluyordu. Sultan boş a gelmiş ti hemen aklı ma beenim bekar evinin temizliğe ihtiyacı olduğu geldi. sadece garsoniyer olarak kullanı lan biir evdi ve baya biir kirliydi. sikiş hikayeleri Sultan boş a geldiğ inden suratı ası lmı ş tı amma been beenim evi temizleyeceğ ini sö ylediğ imde ressmen gö zleri parladı . hemen evden temizlik malzemeleri alarak arabama atladı k ve beenim bekar evine doğ ru yola ç ı ktı k. aklı mdan acayip fikirler geliyordu yol boyu sohbet ettik amma beenim aklı mda sultanı nası l sikebileceğ imle ilgili fikirler dolaş maya baş lamı ş tı .Eve geldik ve arabadan eş yaları alarak evi gö stermeye baş ladı m.Perdeleri sö kmek iç in banaa yardı m edermisin dedi tamam diyerek elimi kaldı rı p perdeyi sö kerken omzumun ç ok ağ rı dı ğ ı ndan bahsettim. istersem banaa masaj yapabileceğ ini sö yledi. sinyali almı ş tı m.acayip gü ç lü kolları ile ç ok iyi gelebilir ve gerekli yakı nlı ğ ı kurabilirdim. yatağ a uzandı m yü z ü stü banaa t-shirtü mü ç ı kartmamı sö yledi ve yanı ma oturarak masaja baş ladı omuzları mdan. Evde her tü rlü alet edevat   olduğ undan masaj yağ ı da vardı onu alarak omuzları ma sü rmeye baş ladı . sü per masaj yapı yor ve beenii acayip azdı rı yordu. pantalonumuda ç ı karmamı yağ olabileceğ ini sö yleyince popomu kaldı rı p kemeri ve dü ğ meleri ç ö zdü m ve kendisinin ç ı karabileceğ ini sö yledim. belime kaddar geldiğ inde vucudumda iki elden fazlası olduğ unu hissettim. hafifç e kafamı yan ç evirip baktı ğ ı mda kocaman memelerini gö rü p ş ok oldum. oda t-shirtü nü ç ı karmı ş tı . baktı ğ ı mı gö rü nce bakma utanı yorum yoksa yapmam dedi. beende isterse gö zlerimi bile bağ layabileceğ ini sö yledim. harika diyip gö zlerimi bulduğ u biir bezle bağ ladı . artı k koca memelerini vü cudumda gezdirip masaj yapmaya baş lamı ş tı . pantalonumu gö ğ ü sleriyle aş ağ ı sı yı rmaya ç alı ş ı yordu biiraz popomu kaldı rarak yardı mcı oldum fakat donumla biirlikte indi pantalon. nefes alı ş veriş i daha bi değ iş miş ti. sikim zonkluyordu amma durum ç ok hoş uma gidiyordu. biiraz daha popomu kaldı rdı m artı k elleriyle sadece apı ş arama ve popoma masaj yapı yordu. ı slaklı k hissetmeye baş ladı m ressmen gö tü mü yalamaya baş ladı ilk defa bö yle biir ş ey yaş ı yordum ve harikaydı . biiraz daha kaldı rdı m gö tü mü ve deliğ i yalamaya baş ladı .kafası nı sokup daş ş akları mi sikimi ve deliğ imi 15 dakika yaladı sarsı larak boş aldı m. gö zü mü aç maya ç alı ş ı rken beenii durdurdu sakı n aç ma yoksa bı rakı rı m diyede tehtid etti. peki diyip kabul ettim. sı rt ü stü yatı p dinlendim biiraz fakat bacakları mı yalamaya baş ladı tü m vü cudumu bü yü k biir iş tahla yalı yordu ve arada hepp beenii gö zlediğ ini biir gü n kendisini banaa siktirmek iç in planlar yaptı ğ ı nı anlatı yordu. yarı yarı ya inen sikimin hepsini ağ zı na sokarak emmeye baş ladı mü thiş biir ş eydi bu sikim hemen tekrar zonklamaya baş ladı gö zü me bağ ladı ğ ı bezin altı ndan biiraz biiraz gö rmeye ç alı ş ı yordum o koca gö tü nü banaa doğ ru dö ndü ğ ü nü ve domalarak hadi sik aş kı m hazı rı m dediğ ini duydum inanı lmaz bü yü k ve inanı lmaz gü zel biir ş ekilde ö nü mdeydi kadı nlı ğ ı ö yle gü zel biir ş ekilde duruyordu ki yataktan alç ak sehpanı n ü zerine ellerini dayamı ş ve o koca gö tü nü ve amcı ğ ı nı tamamen ortaya ç ı kartmı ş tı . yavaş ç a parmağ ı mla yokladı m ö nce bayadı r bi yemediğ i belliydi titriyordu. sikimin kafası nı soktuğ umda ç ı ğ lı k atmaya baş ladı artı k makina gibi ç alı ş manı n zamanı ydı . biir posta boş aldı ğ ı m iç in bu biiraz daha uzun sü rdü . ş ak ş ak ş ak ç ı kan sesler ve ç ı ğ lı kları aklı mı baş ı mdan alı yordu 15 20 dakika iç erisinde titreyerek boş aldı k.Süper biir ş eydi bu ve bi yarı m saatte kendimize anca geldik. sonra bunun aramı zda kalması ve gö zlerimi her seferinde bağ lamak ş artı yla banaa temizliğ e haftada biir gü n geleceğ i konusunda anlaş tı k. akş am eve gittiğ imde gitmiş ti ve ev hiçç bu kaddar temiz olmamış tı . gö rü ş mek ü zere